Algemene voorwaarden

1. Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een

begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.

2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een

schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire

vergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling.

3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet

bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de

bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst.

4. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij

uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten

zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de

8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

6. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van

de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

7. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder

dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 %

met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.

8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.